Words to ponder

download (1)

“Walang talo sa batang mabait, mapagkumbabà, magalang, masunurin at maunawain”

“Want success? Maintain respect, never back fight and never ignore your parents”

“Respect the elderlies because all of us will become like them whether we like it or not.”

“Kung aalis magpaalam man lang ng maayos. Mag bless tuwing darating at aalis ng bahay sa mga nakakatanda.”

“Please teach this to your children, children’s children.”

– Jerlie